White-winged Lark

Witvleugelleeuwerik
Audio: 

A. Lasthukin ( www.xeno-canto.org )