Snow Bunting

Sneeuwgors Sneeuwgors
Audio: 

S. Nilsen ( www.xeno-canto.org )