Pheasant

Fazant Fazant
Audio: 

Marco Dragonetti ( www.xeno-canto.org )