Lesser White-fronted Goose

Dwerggans Dwerggans
Audio: 

Jelmer Poelstra ( www.xeno-canto.org )