Lesser Kestrel

Kleine Torenvalk
Audio: 

Tomas Belka ( www.xeno-canto.org )