Gyrfalcon

Giervalk Giervalk
Audio: 

F. Deroussen ( www.xeno-canto.org )