Golden Pheasant

Goudfazant
Audio: 

Mike Nelson ( www.xeno-canto.org )