Glossy Ibis

Zwarte Ibis Zwarte Ibis
Audio: 

F. Simpson ( www.xeno-canto.org )