Buzzard

Buizerd Buizerd
Audio: 

E. Roels ( www.xeno-canto.org )